Zaliczenie kursu następuje w oparciu o:

 

a) zaliczenie ćwiczeń prowadzonych metodą tradycyjną - pisemne (materiał zawarty w skrypcie) i ustne (rozpoznawanie traw w stanie kwiatowym oraz nasion traw i roślin motylkowatych); w ramach zaliczenia pisemnego przewidziane są 3 lub 4 kolokwia cząstkowe oraz zadania do wykonania online; student może uzyskać dodatkowe punkty za pracę na ćwiczeniach

 

b) udział w ćwiczeniach terenowych oraz przedstawienie i zaliczenie zielnika,

 

c) zaliczenie przez studenta wszystkich quizów, które stanowią integralną część wykładów zdalnych oraz testów sprawdzających wiedzę, a także zaliczenie treści materiału wykładowego, zarówno w nauczaniu zdalnym jak i tradycyjnym, w formie końcowego egzaminu pisemnego

 

 

W łącznej ocenie materiału wykładowego punkty uzyskane z quizów i testów stanowią 40%, a za zaliczenie egzaminu z wykładów 60%. Suma zdobytych punktów z zaliczenia quizów i egzaminu decyduje o ostatecznej ocenie zgodnie z regulaminem SGGW (do 51% - 2,0; 51-60% - 3,0; 61-70% - 3,5; 71-80% - 4,0; 81-90% - 4,5; 91-100% - 5,0).

 

Zaliczenie w sesji poprawkowej następuje na podstawie końcowego egzaminu pisemnego z całego materiału wykładowego.

 
Последнее изменение: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 22:49