Podstawowa

   

  Grzegorczyk S., Benedycki S. 2001. Łąkoznawstwo. Wyd. UWM Olsztyn

   

  Falkowski M. (red.) 1983. Łąkarstwo i gospodarka łąkowa., PWRiL, Warszawa.

   

  Rogalski M. (red.) 2004. Łąkarstwo, Wyd. Kurpisz, Poznań.

   

  Rozbicki J. i Janakowski S. (red.) 2006. Przewodnik metodyczny do ćwiczeń terenowych dla studentów inżynierskich kierunku Rolnictwo. Wyd. SGGW, Warszawa.

   

  Rutkowska B. i in. 1997. Materiały do ćwiczeń z łąkarstwa. Wydanie III poprawione i uzupełnione. Wyd. SGGW, Warszawa.

   

   

  Uzupełniająca

   

  Grzyb S., Prończuk J. 1995. Podział i waloryzacja siedlisk łąkowych oraz ocena ich potencjału produkcyjnego. Mat. Konf. Kierunki rozwoju łąkarstwa na tle aktualnego poziomu wiedzy w najważniejszych jego działach. Wyd. SGGW, Warszawa.

   

  Kozłowski S., Goliński P., Swędrzyński A. 1998. Trawy. Wyd. Literackie Parnas, Inowrocław.

   

  Moraczewski R. 1996. Łąki i pastwiska w gospodarstwie rolnym. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

   

  Rutkowska B. 1984. Atlas roślin łąkowych i pastwiskowych. PWRiL, Warszawa.

   

  Wasilewski Z. 1996. Organizacja i użytkowanie pastwisk na glebach mineralnych. Wyd. IMUZ, Falenty.

   

   

 

Апошняе змяненне: poniedziałek 10 sierpnia 2015 10:49