Celem wykładu 3 jest:
- przedstawienie podziału czynników siedliskowych,
- zapoznanie studentów z wpływem czynników klimatycznych i edaficznych na tworzenie się różnych zbiorowisk trawiastych,
- omówienie podziału hydrogenicznych utworów glebowych i systematyki gleb łąkowych.

Celem wykładu 4 jest:
- zapoznanie studentów z wpływem różnych grup zwierząt oraz wzajemnego oddziaływania roślin na kształtowanie się składu gatunkowego runi łąkowo-pastwiskowej,
- omówienie możliwości wpływania człowieka na zbiorowiska trawiaste i ich produkcyjność,
- omówienie wpływu budowy powierzchni kuli ziemskiej na (czynniki orograficzne) na kształtowanie się zbiorowisk trawiastych.
Paskutinį kartą keista: poniedziałek, 2015 sierpnia 10, 22:49