Wykład 1. Użytki zielone w Polsce i na świecie (wykład z platformy)

- Definicje łąkarstwa,  łąkoznawstwa i pratotechniki 
- Cechy ekosystemu trawiastego
- Łąki naturalne ? czynniki sprzyjające ich tworzeniu się, przykłady, rozmieszczenie
- Łąki antropogeniczne ? czynniki sprzyjające ich utrzymywaniu się, udział łąk i pastwisk w strukturze użytków rolnych w Polsce i na świecie, rozmieszczenie  użytków zielonych w Polsce

Wykład 2. Gospodarcze i pozaprodukcyjne znaczenie użytków zielonych (wykład stacjonarny)

- Użytki zielone jako źródło paszy dla zwierząt gospodarskich
- Produkcyjność użytków zielonych ? plonowanie łąk i pastwisk (w okresie wielolecia), obsada bydła, wydajność mleczna krów
- Przyczyny niskiej wydajności użytków zielonych
- Ekonomiczna ocena produkcji pasz z użytków zielonych na tle pasz z gruntów ornych
- Znaczenie przyrodnicze użytków zielonych ? funkcje; klimatyczna, hydrologiczna, ochronna, filtracyjna i fitosanitarna, zdrowotna i rekreacyjna, biocenotyczna, krajobrazowa i estetyczna

Апошняе змяненне: poniedziałek 10 sierpnia 2015 10:49