Hasze

 1. Przykład definiowania hasza poprzez przypisywanie indywidualnych wartości:

  
  #!/usr/bin/perl
  $hasz{'czerwone'} = 'jablko';
  $hasz{'zielone'} = 'liscie';
  $hasz{'niebieski'} = 'ocean';
  
  
  

   

 2. Można też przypisać do hasza listę par wartośc i klucz. Użyty tu operator
  qw
  wstawia za nas przecinki między elementy listy, a same elementy otacza cudzysłowami.

  
  #!/usr/bin/perl
  %hasz = qw(czerwone jablko zielone liscie niebieski ocean);
  print "Poprosze lancuch: "; chomp($jakis_lancuch = <STDIN>);
  print "Wartosc dla $jakis_lancuch to $hasz{$jakis_lancuch}\n";
  
  
  

   

 3. Program czyta listę słów i bada jak często występują na niej poszczególne wyrazy. Przed pierszym użyciem elementy hasza mają wartość
  undef
  , co przy operacji dodawania wygląda jak zero (a my nie musimy niczego inicjalizować). Funkcja
  keys
  tworzy listę kluczy (ale możnaby tu też użyć oryginalnej listy słów
  @slowa
  , wydruk byłby wtedy inaczej uporządkowany).

  
  #!/usr/bin/perl
  
  chomp(@slowa = <STDIN>);
  foreach $slowo (@slowa) {
    $licznik{$slowo} = $licznik{$slowo} + 1;
    # lub $licznik{$slowo}++}
  foreach $slowo (keys %licznik) {
    print "$slowo zostalo znalezione $licznik{$slowo} razy.\n";
  }
  
  
  

   

Last modified: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 10:49