Wykład 9. Zasady racjonalnego nawożenia użytków zielonych
- cele nawożenia produkcyjnego łąk i pastwisk
- zasady ustalania optymalnego poziomu nawożenia użytków zielonych
- nawożenie azotem - wpływ na rośliny, zasady nawożenia w zależności od rodzaju i zasobności gleby oraz sposobu i intensywności użytkowania
- nawożenie fosforem - wpływ na rośliny, zasady nawożenia w zależności od rodzaju i zasobności gleby oraz sposobu użytkowania
- nawożenie potasem - wpływ na rośliny, zasady nawożenia w zależności od rodzaju i zasobności gleby oraz sposobu użytkowania
- nawożenie wapniem - wpływ na rośliny, zasady nawożenia w zależności od odczynu gleby
- nawożenie organiczne użytków zielonych - rodzaje nawozów oraz warunki i dawki ich stosowania
- wpływ nawożenia na środowisko przyrodnicze - pozytywny i negatywny

Wykład 10.  Czynniki wpływające na wielkość i jakość plonu
- czynniki warunkujące plonowanie użytków zielonych - biologiczne, siedliskowe, pratotechniczne
- klasyfikacja wartości pastewnej roślinności łąk i pastwisk według Filipka [1973]
- jaka jest optymalna zawartość podstawowych składników organicznych i mineralnych w runi
- Zawartość białka ogólnego i włókna surowego w suchej masie roślin łąkowych w zależności od terminu koszenia
- Skład chemiczny zielonek z użytków zielonych - węglowodany strukturalne i rozpuszczalne w wodzie, białko i azotany, makro- i mikroskładniki, witaminy
Senast ändrad: poniedziałek, 10 sierpnia 2015, 22:49